Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

O GMINIE

Charakterystyka gminy

Herbem Gminy Sadowne jest zielono-żółto-niebieska tarcza z kłosem żyta, liściem dębu i krzyżem. kłos żyta symbolizuje pracę rolników i patriotyczne tradycje ruch ludowego. Liść dębu jest symbolem licznych pomników przyrody. Natomiast krzyż nawiązuje do aktu erygowania parafii w 1524r.

 

  • herb gminy sadowne
    Herb Gminy Sadowne

Gmina obejmuje 23 sołectwa i liczy około 6800 mieszkańców, siedzibą organów i Urzędu Gminy jest miejscowość Sadowne. Zajmuje obszar o powierzchni 145 km2 (14472 ha). Położona jest w powiecie węgrowskim, województwo mazowieckie. Północną granicę stanowi rzeka Bug.

Użytki rolne zajmują 9442 ha co stanowi 65,2%, lasy 3848 ha co stanowi 26,6% powierzchni gminy.
Współczesna rzeźba terenu gminy Sadowne jest wynikiem działalności czynników rzeźbotwórczych okresów zlodowacenia środkowopolskiego oraz procesów denudacyjnych z okresu zlodowacenia północnopolskiego. Skałą macierzystą gleb gminy Sadowne są utwory lodowcowe i wodno-lodowcowe w postaci glin i piasków.
Sadowne jest gmina o małym udziale gleb dobrych. Wśród użytków rolnych gleby klasy IVa i b Stanowią 18,4%, a gleby klas V i VI aż 81,6%.

Szata roślinna gminny, podobnie jak innych gmin nadbużańskich, determinowana jest obecnością Bugu oraz szerokością jego doliny. Gmina Sadowne wchodzi w całości w granice Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
Do głównych walorów przyrodniczych parku należą:

  • dobrze zachowany krajobraz o cechach krajobrazu naturalnego oraz znaczne jego bogactwo, szczególnie w dolinie Bugu i przyległych do niej jednostkach fizjologicznych,
  • dobrze zachowane zbiorowisko roślinne, które w znacznym stopniu cechy zbiorowiska naturalnego,
  • wyjątkowo duże bogactwo fauny i flory oraz występowanie wielu gatunków chronionych i rzadkich,
  • obecność dużych kompleksów leśnych stanowiących pozostałość dawnych puszcz,
  • walory historyczno-kulturowe

Ze względu na walory turystyczne teren gminy Sadowne, jako położony w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym jest atrakcyjnym miejscem dla rozwoju agroturystyki. Coraz częściej można zaobserwować transakcje zakupu zagród rolniczych z przeznaczeniem na indywidualny wypoczynek.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie