Menu

Banery

Konkurs na logo Stowarzyszenia

Regulamin konkursu
na logo Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne

 

Organizator: 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne

 

Cel konkursu:

Wybranie znaku wizualizacji graficznej (logo), który będzie najlepiej identyfikował się z obszarem i celami działania stowarzyszenia (załącznik nr 3), będzie rozpoznawalny i niepowtarzalny.

 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić wszystkie osoby fizyczne bez względu na wiek.

 

Przeznaczenia znaku:

Znak będzie służył do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp. Logo będzie elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne. Wykorzystywany będzie m.in.: podczas lokalnych, krajowych i międzynarodowych imprezach, na plakatach, papierze firmowym, wizytówkach, drukach wydawniczych, prezentacjach multimedialnych, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach.

 

Uwagi szczegółowe:

Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:

- powinna zawierać elementy kojarzące logo ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne

- być niepowtarzalnym i oryginalnym,

- być łatwa do rozpoznania i zapamiętania.

 

Prace na konkurs można składać w siedzibie Stowarzyszenia – w Urzędzie Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, pok. 18. Prace należy przygotować w formacie nie większym niż A4. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej, należy dostarczyć wersję papierową i elektroniczną zapisaną na płycie CD lub pendrivie.

Za najlepszy projekt zostanie przyzna nagroda rzeczowa. Przewidziana jest również nagroda za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca oraz pamiątkowe dyplomy.

Nadesłane lub dostarczone na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na Logo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne”.

 

Projekty należy dostarczyć do dnia 12 lipca 2019 r. do godz. 1500.

 

Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przekazania.

 

W kopercie należy umieścić także następujące informacje o uczestniku konkursu:

  • imię i nazwisko uczestnika konkursu,
  • adres, telefon,
  • oświadczenie autora, że projekt jest jego osobistym dziełem oraz, że prawa autorskie do projektu nie są niczym ograniczone i nie naruszają praw osób trzecich. (załącznik nr 1) podpis autora lub opiekuna/rodzica w przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu,
  • zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych. (załącznik nr 2) podpis uczestnika lub opiekuna/rodzica.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20.07.2019 r. podczas Festynu Wakacyjnego w Sadownem.

 

Komisja Konkursowa wybiera jedną, najlepszą pracę i przyznaje jedną główną nagrodę.

 

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę:

  • pomysł,
  • uniwersalność i funkcjonalność,
  • walory graficzne,
  • nawiązanie do charakteru Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Sadowne.

Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w Internecie na profilu Stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook.

Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

 

Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich.

 

Nadesłane projekty nie będą zwracane.

 

Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 518 271 315 lub adresem e-mail: stowarzyszenie.sadowne@op.pl

drukuj ()

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie