Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

XXXIV Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 22 września 2021 r. (środa) o godzinie 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Raport o stanie bezpieczeństwa Gminy Sadowne – dyskusja.
 5. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2021/2022;
   2. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sadowieńskiej im. Bogusława Kicia w Sadownem;
   3. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
   4. w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Sadownem;
   5. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Sadowne oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu;
   6. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne Nr XXVII/154/2020 w sprawie ustalenia dopłaty do wszystkich taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków;
   7. w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
   8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem – etap II”;
   9. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
   10. w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-2032;
   11. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2021 rok.

      6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

      7. Przyjęcie protokołu z obrad z XXXI, XXXII, XXXIII Sesji Rady Gminy.

      8. Zamknięcie obrad.                                        

 

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad XXXI, XXXII, XXXIII Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie