Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

XLVII Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
  4. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie  zmiany do uchwały Nr XVI/94/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

b)       w sprawie zmiany do uchwały Nr XVI/95/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

c)      w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

d)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem”;

e)      w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2023-2034;

f)       w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2023 rok

5. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

6. Przyjęcie protokołu z obrad z XLVI Sesji Rady Gminy.

7. Zamknięcie obrad.                                     

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad XLVI Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie