Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

program operacyjny pomoc techniczna

 • Bez tytułu
 • Plakat poziom A3 ze spadami 3 mm nowy-1
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Tablica
 • -
 • -

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.

W pierwszej kolejności rewitalizacja powinna rozwiązywać problemy społeczne:

 • dążyć do spójności społecznej obszaru i całej gminy,
 • zapobiegać i ograniczać wykluczenie społeczne,
 • przewidywać działania zorientowane na grupy defaworyzowane – ubogich, bezrobotnych, dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby uzależnione…
 • kłaść nacisk na działania dotyczące sfery społecznej i zdrowotnej,
 • promować i wspierać przedsiębiorczość społeczną.

Ponadto rewitalizacja ma na celu ograniczenie występowania negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na obszarach zdegradowanych.

Rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina – udział w niej biorą interesariusze, którymi mogą być podmioty publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańcy. Rolą gminy jest koordynacja i odpowiednie zaprogramowanie tego procesu.

Partycypacyjny charakter rewitalizacji polega na tym, że proces ten programuje się, prowadzi i ocenia przy zapewnieniu aktywnego udziału interesariuszy.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie