Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3

07-140 Sadowne

woj. mazowieckie, pow. węgrowski

KRS: 0000778552

NIP: 824-18-08-618

Regon:  382957851

Nr konta: 82 1600 1462 1824 1219 1000 0001

tel.: +48 518 271 315

e-mail: stowarzyszenie.sadowne@op.pl

strona FB: https://www.facebook.com/stowarzyszenie.sadowne

 

Aktualności

Skład Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy Sadowne;
 • poprawa standardu życia społeczności lokalnej;
 • integracja mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
 • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz podmiotami, których pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się do rozwoju regionu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • organizację i wspieranie przedsięwzięć promujących szeroko pojętą kulturę w środowisku lokalnym;
 • wydawanie publikacji drukowanych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych w zakresie realizacji działań statutowych;
 • wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Sadowne;
 • realizację działań w kierunku ograniczenia lokalnego bezrobocia;
 • wspieranie rozwoju agrobiznesu i agroturystyki na terenie gminy Sadowne;
 • tworzenie, rozwój i promocja produktów turystycznych;
 • organizację turystycznych rajdów pieszych, rowerowych, wycieczek i wyjazdów turystycznych;
 • inspirowanie działań zmierzających do rozwoju gminy Sadowne;
 • inicjowanie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo;
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych;
 • współuczestniczenie w pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • wspieranie i inicjowanie rozwoju lokalnych sieci wsparcia osób i grup ze środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. zakładanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, klubów integracji społecznej;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • aktywizację zawodową i integrację społeczną osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie warunków równego dostępu do edukacji; zwiększanie dostępności do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych;
 • realizację programów integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem;
 • przełamywanie barier pokoleniowych poprzez aktywne włączanie w prowadzone działania różnych grup wiekowych;
 • organizowanie imprez integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym;
 • upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych;
 • wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej;
 • organizację, współorganizację oraz wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych;
 • podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju infrastruktury sportu i turystyki;
 • działania w kierunku organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży;
 • propagowanie i organizowanie inicjatyw służących upowszechnianiu umiejętności obsługi komputerów i korzystania z technik teleinformatycznych;
 • organizację i uczestnictwo w przedsięwzięciach rozwijających znajomość języków obcych;
 • szerzenie w społeczeństwie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody;
 • działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez opracowywanie i wdrażanie programów działań ochronnych;
 • realizację działań sprzyjających rozwojowi wolontariatu oraz prowadzenie wolontariatu;
 • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji;
 • realizację zadań w zakresie ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki sakralnej i małej architektury przydrożnej;
 • prowadzenie działań popularyzujących ochronę zabytków, dziedzictwa kulturowego;
 • współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego przekazu;
 • współudział w tworzeniu i realizacji programów aktywnej walki z bezrobociem;
 • tworzenie oraz realizacja i współudział w programach aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 • gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy o gminie Sadowne i jej historii;
 • tworzenie i realizacja programów pomocy dzieciom, ich rodzinom w celu zapobiegania i zwalczania marginalizacji grup społecznych oraz rozwiązywania konkretnych problemów społecznych;
 • wspieranie i uczestnictwo w lokalnych imprezach kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, służących budowaniu świadomości regionalnej;
 • prowadzenie działań na rzecz aktywnej turystyki poprzez organizację wycieczek edukacyjno-turystycznych, rajdów pieszych i rowerowych oraz rozbudowę zaplecza turystycznego;
 • organizowanie i prowadzenie punktów informacyjnych, szkoleń, konsultacji i przedsięwzięć dla upowszechniania wiedzy na temat wykorzystania Internetu i technologii komputerowych;
 • współtworzenie kursów, szkoleń i uczestnictwo w programach służących upowszechnianiu znajomości języków obcych;
 • prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i środowiska;
 • prowadzenie prac remontowych nagrobków i architektury sakralnej z wykorzystaniem  technik  konserwatorskich;
 • popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców gminy;
 • inicjatywy służące poprawie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • wspieranie inicjatyw obejmujących remont, modernizację i wyposażenie miejsc służących szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
 • realizacja działań wzmacniających potencjał mazowieckich organizacji pozarządowych i budowanie postaw aktywności obywatelskiej;
 • podejmowanie wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem gminy Sadowne.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie