Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

XXXVI Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godzinie 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
  4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
  1. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

b) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Sadowne;

c) w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;

f) w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-2032;

g) w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2021 rok.

6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

7. Przyjęcie protokołu z obrad z XXXIV, XXXV Sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad.                                        

 

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad XXXIV, XXXV Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie