Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

XXVII Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 29 grudnia 2020 r. ( wtorek ) o godzinie 10°° w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne ( ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Podjęcie uchwał:

 

  1. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sadowne na lata 2021-2025;
  2. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne na 2021 rok;
  3. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sadowne na lata 2021-2030;
  4. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Sadownem, poprzez przeniesienie jego siedziby,
  5. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem,
  6. w sprawie ustalenia dopłaty do wszystkich taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
  7. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXV/141/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,
  8. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Sadowne
  9. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2021-2024 z perspektywą na  lata 2025-2028,
  10. w sprawie przyjęcia „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Sadowne”
  11. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2020-2031,
  12. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok.
  13. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-2032,
   - odczytanie opinii RIO
   - dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032,
   - głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-2032
  14. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2021 r.
   - odczytanie projektu budżetu,
   - odczytanie opinii RIO
   - dyskusja nad projektem budżetu
   - głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowne na 2021 rok,
    

                    

5.Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

6.Przyjęcie protokołu z obrad z XXV i XXVI Sesji Rady Gminy.

7.Zamknięcie obrad.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie