Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Sadowne, 2022-03-28

GPI.6840.1.2.2022

WÓJT  GMINY  SADOWNE

ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 898 o pow. 0,1638 ha położonej w obrębie wsi Kołodziąż, stanowiącej własność Gminy Sadowne, zapisanej w Księdze Wieczystej SI1W/00058643/3, bez obciążeń i zobowiązań.

Działka nr 898 posiada kształt zbliżony do prostokąta, niezabudowana, położona jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i terenów niezabudowanych. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia do energii elektrycznej i sieci wodociągowej.

Cena  wywoławcza – 14.000,00 zł + VAT, wadium – 1.500,00 zł, postąpienie – 150,00 zł

W obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku, miejscowym planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego  gminy  Sadowne, zatwierdzonego  uchwałą  Rady  Gminy  w  Sadownem Nr V/24/94 z dnia 29 listopada 1994 roku, ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Siedleckiego z 1994 roku, Nr 15, poz. 198 – działka nr 898 znajdowała się strefie: „RP” – tereny upraw polowych.

Na  podstawie  obowiązującej  Uchwały Nr XXIX/188/2001 Rady Gminy w Sadownem  z dnia 27 czerwca 2001 roku, w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowne działka nr 898 położona we wsi Kołodziąż znajduje się na obszarze stanowiącym grunty orne.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 maja 2022 roku (środa) w budynku Urzędu Gminy w Sadownem o godz. o godz. 1030. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie 3 dni przed przetargiem na konto Urzędu Gminy Sadowne - PBS Węgrów o/Sadowne (liczy się data wpływu na konto urzędu):

Nr   55  9236  0008  0261  3589  2000  0050

Wadium zwraca się niezwłocznie po przetargu z tym, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę lub współmałżonka od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu pokój nr 18 tel. (25) 675-34-61.

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                  /-/ Waldemar Cyran

drukuj ()

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie