Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Sadowne, 2022-03-28

GPI.6840.1.3.2022

WÓJT  GMINY  SADOWNE

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej na działce Nr 506/2 o pow. 0,1009 ha położonej w obrębie wsi Zarzetka, stanowiącej własność Gminy Sadowne, zapisanej w Księdze Wieczystej SI1W/00029928/3 bez obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej świetlicy posiada kształt zbliżony do prostokąta i znajduje się w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, terenów niezabudowanych. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - droga asfaltowa. Istnieje możliwość podłączenia do energii elektrycznej i sieci wodociągowej.

Budynek świetlicy murowany, parterowy, pod sceną częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 207,39 m2, prace budowlane trwały w latach 1993-1994.

Cena  wywoławcza – 32.000,00 zł + VAT,  wadium – 3.200,00 zł, postąpienie – 400,00 zł

W obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku, miejscowym planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego  gminy  Sadowne, zatwierdzonego  uchwałą  Rady Gminy w  Sadownem Nr V/24/94 z dnia 29 listopada 1994 roku, ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Siedleckiego z 1994 roku, Nr 15, poz. 198 – działka nr 506/2 znajdowała się strefie: „RP” – tereny upraw polowych.

Na  podstawie  obowiązującej  Uchwały Nr XXIX/188/2001 Rady Gminy w Sadownem  z dnia 27 czerwca 2001 roku, w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowne działka nr 506/2 położona w Zarzetce znajduje się na obszarze stanowiącym główne kompleksy łąk i pastwisk.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 maja 2022 roku (środa) w budynku Urzędu Gminy w Sadownem o godz. o godz. 1100. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie 3 dni przed przetargiem na konto Urzędu Gminy Sadowne - PBS Węgrów o/Sadowne (liczy się data wpływu na konto urzędu):

Nr   55  9236  0008  0261  3589  2000  0050

Wadium zwraca się niezwłocznie po przetargu z tym, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę lub współmałżonka od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu pokój nr 18 tel. (25) 675-34-61.

                                                                             Wójt Gminy

                                                                            /-/ Waldemar Cyran

drukuj ()

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie