Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

XLI Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 29 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sadowne za rok 2021.
  1. przedstawienie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Sadowne za 2021 rok;
  2. debata nad raportem;
  3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sadowne.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2021 rok.
  1. odczytanie opinii RIO w Warszawie z dnia 28 kwietnia o wykonaniu budżetu Gminy za 2021 rok;
  2. podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2021 rok;
  3. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sadowne;
  4. odczytanie opinii RIO w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok;
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 2. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sadowne”;
  2. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sadowne, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;
  3. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/223/2022 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2022 roku;
  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2022-2033;
  5. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2022 rok.
 3. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad z XXXVIII, XXXIX, XL Sesji Rady Gminy.

      9.Zamknięcie obrad.                                        

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad XXXVIII, XXXIX, XL Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie