Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Sadowne, 2022-06-15

GPI.6840.1.4.2022

WÓJT  GMINY  SADOWNE

ogłasza drugi nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 606 o pow. 0,33 ha,  nr 497/607 o pow. 0,01 ha, nr 607 o pow. 0,55 ha, nr 499/6082 o pow. 0,01 ha, nr 608/2 o pow. 0,18 ha, nr 501/6092 o pow. 0,0033 ha, nr 609/2 o pow. 0,21 ha, nr 503/6102 o pow. 0,0036 ha, nr 610/2 o pow. 0,10 ha, położonych w obrębie wsi Sokółka, stanowiącej własność Gminy Sadowne, zapisanej w Księdze Wieczystej SI1W/00028877/3, bez obciążeń i zobowiązań.

Działki: nr 497/607, 499/608/2, 501/6092, 503/6102 stanowią rowy melioracyjne. Natomiast działki nr 606, 607, 608/2, 609/2, 610/2 wg ewidencji gruntów stanowią grunty orne oraz pastwiska, położone są w jednym ciągu przedzielone rowami melioracyjnymi. Kompleks działek w kształcie zbliżonym do prostokąta, niezabudowany, częściowo zakrzaczony (dz. nr 606 jest zadrzewiona). Działki położone są w sąsiedztwie łąk, gruntów ornych, lokalnych zadrzewień.

Cena  wywoławcza – 17.588,00 zł + VAT, wadium – 1.800,00 zł, postąpienie – 200,00 zł

Termin poprzedniego przetargu: 07.06.2022 r.

W obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku, miejscowym planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego  gminy  Sadowne,  zatwierdzonego  uchwałą  Rady  Gminy  w  Sadownem Nr V/24/94 z dnia 29 listopada 1994 roku, ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Siedleckiego z 1994 roku, Nr 15, poz. 198 – działki nr 606, 497/607, 607, 499/6082, 608/2, 501/6092, 609/2, 503/6102, 610/2 znajdowały się strefie: „RP” – tereny upraw polowych.

Na  podstawie  obowiązującej  Uchwały Nr XXIX/188/2001 Rady Gminy w Sadownem  z dnia 27 czerwca 2001 roku, w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowne działki nr 606, 497/607, 607, 499/6082, 608/2, 501/6092, 609/2, 503/6102, 610/2 położone we wsi Sokółka znajduje się na obszarze stanowiącym główne kompleksy łąk i pastwisk.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2022 roku (wtorek) w budynku Urzędu Gminy w Sadownem o godz. o godz. 1000. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie 3 dni przed przetargiem na konto Urzędu Gminy Sadowne - PBS Węgrów o/Sadowne (liczy się data wpływu na konto urzędu):

Nr   55  9236  0008  0261  3589  2000  0050

Wadium zwraca się niezwłocznie po przetargu z tym, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę lub współmałżonka od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu pokój nr 18 tel. (25) 675-34-61.

                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                  /-/ Waldemar Cyran

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie