Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

XXXII Sesja Rady Gminy Sadowne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2014 r. (piątek) o godz. 10°° w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy.

P o r z ą d e k   o b r a d:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 5. Sprawozdania z działalności  Stałych Komisji Rady Gminy za 2013r.
 6. Podjęcie uchwał :
  1. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sadowne na lata 2014-2024,
  2. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014r.
  3. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Sadowne,
  4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
  5. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w formie postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” na lata 2014-2020,
  6. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne 2014r.
  7. w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sadowne na lata 2013-2032
 7. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 8. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy
 9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad XXXI  Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Waldemar Cyran

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie