Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

XLV Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 30 listopada 2022 r. (środa) o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
  4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
  5.      .    Podjęcie uchwał:

a)   w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/196/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne;

b)   w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;

c)      w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;

d)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

e)      w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości;

f)       w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

g)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2022-2033;

h)      w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2022 rok;

 

     6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

     7. Przyjęcie protokołu z obrad z XLIV Sesji Rady Gminy.

     8. Zamknięcie obrad.                                                      

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad XLIV Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie