Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.     z 2023 r. poz. 40) zwołuję LII Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
  4. Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/109/2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadowne;

b)  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sadowne;

c)   w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości;

d)   w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie osadów ścieków z oczyszczalni przydomowych dowożonych do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Sadownem;

e)   w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sadowne;

f)      w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu rejonowego;

g)     w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

h)     w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2023-2034;

i)      w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;

5.  Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

6. Przyjęcie protokołu z obrad z L, LI Sesji Rady Gminy.

7.Zamknięcie obrad.    

                                  

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad L, LI Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie