Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
  4. Podjęcie uchwał:

a)   w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2024 -2027:

- odczytanie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych,

- wybór Komisji Skrutacyjnej,

- tajne głosowanie,

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2024 -2027;

b)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

c)   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

d)   w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się   w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Sadowne;

e)  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

f)   w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

g)  w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatu Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadowne”;

h)    w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2023-2034;

i)     w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;

5. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

6. Przyjęcie protokołu z obrad z LIII Sesji Rady Gminy.

7.Zamknięcie obrad.  

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad LIII Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie