Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LV Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 29 listopada 2023 r. (środa) o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
  4. Informacja Wójta i przewodniczącego Rady Gminy w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2022 r. 
  5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024;

b)  w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;  

c)   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

d)   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

e)   w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2023-2034;

f)    w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;

6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

7. Przyjęcie protokołu z obrad z LIV Sesji Rady Gminy.

8.Zamknięcie obrad.  

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad LIV Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 11.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie