Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sadowne informuje, że w związku z zamiarem Gminy Sadowne złożenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosku o dofinansowanie w 2014 roku zadania pn. ,,Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i innych obiektów nie będących budynkami mieszkalnymi wykonanych z wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Sadowne” prosi wszystkie zainteresowane osoby fizyczne, tj. właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, którzy w roku 2014 zamierzają usunąć azbest z budynków do składania Wniosków o odebranie odpadów zawierających azbest w terminie do dnia 2 kwietnia 2014 roku.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sadowne, pokój nr 13.

Informuję, że wraz z wnioskiem należy złożyć kopię zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgłoszenie i oświadczenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Węgrowie). Zgłoszenie nie jest wymagane jeżeli azbest został już zdjęty z budynku.

Zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwieniu azbestu może być dofinansowane dla j.s.t. do 85% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji z możliwością uzupełnienia pożyczką do 15%.

Dofinansowaniem objęty zostanie:

- koszt demontażu płyt azbestowych,

- koszt przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia

- koszt unieszkodliwienia azbestu.

Dofinansowaniu nie podlega wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Dofinansowaniu podlegać będzie także odbiór zdjętych płyt azbestowych zabezpieczonych na posesji, które zostały zgłoszone w trakcie przeprowadzonej przez Urząd Gminy w roku 2013 inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane wg kolejności złożenia do czasu wyczerpania przydzielonych środków.

         (Druk wniosku można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy Sadowne pokój nr 13).

Wójt Gminy Sadowne       

                                                                                                          Zdzisław Tracz                

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie