Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

XXXIII Sesja Rady Gminy Sadowne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 10°° w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy.

P o r z ą d e k   o b r a d:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 6. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku budżetowym 2013.
 7. Informacja z realizacji uchwał i zarządzeń.
 8. Podjęcie uchwał :
  1. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne.
  2. w sprawie kontynuacji przez Gminę Sadowne realizacji projektu systemowego pod nazwą „Aktywny Mieszkaniec Gminy Sadowne” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  3. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności  i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych przez Gminę  Sadowne,
  4. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sadowne środków stanowiących fundusz sołecki,
  6. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2014 – 2017 z perspektywa do roku 2021,
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
  8. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania pod nazwą Budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q = 40 m³ w miejscowości Złotki
  9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2014-2025,
  10. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014r.
 9. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad XXXII  Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Waldemar Cyran

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie