Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję III Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

Porządek obrad: 


1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
4.    Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sadowne za rok 2023.
       a)    przedstawienie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Sadowne za 2023 rok;
       b)    debata nad raportem;
       c)    podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sadowne.
5.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2023 rok.
       a)    odczytanie opinii RIO w Warszawie z dnia 26 kwietnia o wykonaniu budżetu Gminy za 2023 rok;
       b)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok;
       c)    odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sadowne;
       d)    odczytanie opinii RIO w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 rok;
       e)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
6.    Podjęcie uchwał:
       a)    w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sadowne, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;
       b)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2024-2035;
       c)    w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2024 rok. 
7.    Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi. 
8.    Przyjęcie protokołu z obrad z II Sesji Rady Gminy. 
9.    Zamknięcie obrad.             

Jednocześnie informuję, że protokół z obrad II Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 


                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                            Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie