Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Szkoły

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola”, które jest organem prowadzącym, Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mrozowej Woli,

ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Szkoły.

 

1. Opis stanowiska:

a. Kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz

b. Partnerska współpraca z organem prowadzącym, kolegium nauczycielskim oraz rodzicami

c. Współdziałanie z władzami Stowarzyszenia, oświatowymi i samorządowymi

d. Promowanie placówki i jej osiągnięć

e. Prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa

f. Przygotowanie planu finansowego szkoły

g. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym

h. Aktywne pozyskiwanie nowych uczniów i organizacja rekrutacji dzieci do szkoły

i. Wspieranie pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na działalność szkoły

 

2. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące warunki:

a. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

b. Ukończył studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce w której kandydat ubiega się o stanowisko dyrektora,

c. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela,

d. W okresie dwóch lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

e. Posiada, potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim, warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie placówki oraz na stanowisku kierowniczym,

f. Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 i nr 137 poz.1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

g. Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

h. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15,poz.148 z późn. zm).

i. Umiejętnie posługuje się programami komputerowymi, w tym sprawozdawczymi ( SIO )

Mile widziane:

a. Ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie Oświatą,

b. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

c. Rozeznanie w środowisku lokalnym,

d. Znajomość Ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie